Regulamin świadczenia usług, polityka prywatności portalu malyobiad.pl


§ 1.
Definicje

1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca adres e-mail i korzystająca z serwisu działającego pod adresem http://malyobiad.pl.
2. Restauracja - przedsiębiorca tj. osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w dowolnej formie, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną świadcząca usługi gastronomiczne, zarejestrowany w Serwisie.
3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
4. Profil – zbiór informacji i opinii na temat Restauracji umieszczony w Serwisie.
5. Regulamin – niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika/Restaurację z usług oferowanych przez Usługodawcę w ramach Serwisu. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
6. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://malyobiad.pl za pośrednictwem którego Użytkownik/Restauracja może korzystać z usług oferowanych przez Usługodawcę na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
7. Usługa (Usługi) – usługa oferowana przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.
8. Usługodawca – Aleksandra Surynowicz, Skrytka pocztowa nr 8, 19-304 Ełk 6
9. Treści - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane w Serwisie.

§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z usług oferowanych przez Serwis działający pod adresem: http://malyobiad.pl.
2. Serwis prowadzony jest przez Usługodawcę.
3. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy następujące Usługi:
a) umożliwia Użytkownikom publikowanie opinii o Restauracjach;
b) udostępnia wyszukiwarkę Restauracji;
c) umożliwia Restauracjom i Użytkownikom tworzenie wizytówki Restauracji w Serwisie
d) umożliwia Restauracjom podawanie i korygowanie informacji o sobie i swojej ofercie;
4. Informacje i opinie o Restauracjach mogą być publikowane w formie rankingów, w których miejsce na liście zależy od otrzymanych opinii.
5. Dostęp do usług Serwisu dla Restauracji i Użytkowników jest bezpłatny.
6. Użytkownicy/Restauracje mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnej chwili funkcjonalności Serwisu rozbudowując go o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników/Restauracji, jak i zmiany w istniejącej funkcjonalności.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu świadczonych usług oraz dodawania i usuwania usług.

§ 3.
Techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Niezbędnym do korzystania z Serwisu jest posiadanie odpowiedniego urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania służącego do przeglądania zasobów Internetu, posiadanie adresu poczty mailowej.
2. Przeglądarka internetowa korzystającego z Serwisu musi akceptować pliki Cookies.
3. Użytkownik/Restauracja jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, konieczne oprogramowanie oraz adres poczty elektronicznej.

§ 4.
Przystąpienie do Serwisu

1. Warunkiem skorzystania przez Restaurację/Użytkownika z Usług oferowanych przez Serwis, jest posiadanie i przekazanie do bazy Serwisu aktywnego adresu e-mail Restauracji/Użytkownika, pod którym możliwe jest zweryfikowanie przekazanych informacji, zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb działalności Serwisu.
2. Z usług Serwisu opisanych w niniejszym Regulaminie w charakterze Restauracji może korzystać jedynie podmiot faktycznie świadczący usługi w zakresie gastronomii.
3. Aby Serwis mógł funkcjonować prawidłowo, Użytkownik/Restauracja zobowiązany jest wprowadzić dane zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
4. Zawarcie Umowy Świadczenia Usług w ramach Serwisu następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących przesłanek:
a) Przekazaniu adresu e-mail do bazy Serwisu za jego pośrednictwem,
b) akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb działalności Serwisu.
5. Użytkownik/Restauracja w terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4 może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem).

§ 5.
Zasady korzystania z usług

1. Każdy może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Restauracjach oraz korzystać z wyszukiwarki.
2. Użytkownik może ponadto za pomocą udostępnionych za pośrednictwem serwisu narzędzi informatycznych:
a) wystawiać opinie o Restauracjach,
b) tworzyć Profil Restauracji w Serwisie w zakresie podstawowych lub rozszerzonych danych,
c) zgłaszać nadużycia i nieaktualność danych.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
4. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§ 6.
Dodawanie ocen, opinii i informacji o Restauracjach

1. Oceny, opinie i informacje o Restauracjach mogą być dodawane wyłącznie przez Restauracje/Użytkowników posiadających i przekazujących do bazy Serwisu adres e-mail.
2. Opinie i informacje o Restauracjach mogą dotyczyć wyłącznie działalności Restauracji.
3. Oceny, opinie mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika. Nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich.
4. Niedozwolone jest wielokrotne zamieszczanie przez jednego Użytkownika opinii dotyczących tego samego zdarzenia.
5. Niedozwolone jest zamieszczanie w Serwisie treści reklamowych bez uprzedniej zgody Usługodawcy przez Użytkowników i Restauracje.
6. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa ani zasad współżycia społecznego. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej i rodzinnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa, wzywanie do stosowania przemocy lub do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp.
7. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii i informacji a opublikowane usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym regulaminem lub przepisami prawnymi.
8. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania Profilu Restauracji, a opublikowany Profil usunąć, jeżeli jego opis jest sprzeczny z niniejszym regulaminem lub przepisami prawnymi.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Restauracje.
10. Użytkownik/Restauracja może edytować własne oceny/opinie kontaktując się z Usługodawcą z tego samego adresu e-mail, który został zarejestrowany podczas dodawania opinii. Edycja nastąpi po kontakcie z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej na adres Usługodawcy: zmiana@malyobiad.pl. Niezbędne jest wówczas przesłanie przez Użytkownika/Restaurację informacji o nazwie restauracji, mieście jej siedziby oraz dacie wystawienia oceny/opinii.

§ 7.
Profil Restauracji

1. Podstawowe informacje o Restauracji obejmują: nazwę Restauracji, miasto, a także dane adresowe, kontaktowe, informacje o miejscach zabaw dla dzieci oraz zdjęcia. Użytkownicy i Restauratorzy mogą dodać dodatkowe informacje o restauracji: typ kuchni, strona WWW, godziny otwarcia, numer telefonu, adres e-mail, dzielnica.
2. Utworzenie Profilu Restauracji wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o niej.
3. Każda Restauracja może posiadać tylko jeden Profil.
4. Niedozwolone jest utworzenie Profilu wspólnego dla kilku Restauracji.
5. Użytkownik/Restauracja może:
a) edytować pozostawione w Serwisie informacje,
b) dodać zdjęcia i logotyp Restauracji,
c) odpowiadać na opinie wystawione przez Użytkowników.
6. kontaktując się z Usługodawcą z tego samego adresu e-mail, który został zarejestrowany podczas dodawania Profilu. Edycja nastąpi po kontakcie z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej na adres Usługodawcy: zmiana@malyobiad.pl. Niezbędne jest wówczas przesłanie przez Użytkownika/Restaurację informacji o nazwie restauracji, mieście jej siedziby oraz zakresu zmian do wprowadzenia w Profilu.Użytkownik/Restauracja może zamieszczać zdjęcia i logotyp w Serwisie. Jednocześnie wyrażają zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie zamieszczonych przez siebie zdjęć i logotypu w Serwisie. Zabronione jest zamieszczanie zdjęć niezgodnych z charakterem Serwisu.
7. Zdjęcia nie spełniające powyższego kryterium mogą zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkowników/Restauracji o tym fakcie.
8. Każdy Profil będzie indywidualnie akceptowany przez Usługodawcę i przekazywany do bazy danych po uprzedniej weryfikacji.
9. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§ 8.
Obowiązki Użytkownika/Restauracji

1. Użytkownik/Restauracja zobowiązany jest do podania w trakcie umieszczania opinii i tworzenia profilu Restauracji w Serwisie prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji. Użytkownik/Restauracja ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
2. Użytkownik/Restauracja korzystający z Serwisu zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązany jest szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
3. Użytkownik/Restauracja ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za treści wprowadzane przez siebie do Serwisu.
4. Usługodawcy przysługuje względem Użytkownika/Restauracji prawo do zawieszenia bądź pozbawienia go dostępu do Serwisu w przypadku, gdy Użytkownik/Restauracja działa niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w tym w szczególności złoży nieprawdziwe oświadczenia lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu.

§ 9.
Odpowiedzialność

1. Usługodawca zobowiązany jest świadczyć usługi z należytą starannością.
2. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika/Restaurację usługami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
a) trwałej albo czasowej niemożności korzystania z Serwisu lub jego poszczególnych narzędzi oraz z tytułu jego nieprawidłowego działania niezależnie od przyczyn,
b) utraconych przez Użytkownika/Restaurację korzyści,
c) utraconych przez Użytkownika/Restaurację danych zgromadzonych przez niego w Serwisie, niezależenie od przyczyny utraty tych danych,
d) trwałej albo czasowej niemożności korzystania z Serwisu oraz z tytułu jego nieprawidłowego działania z przyczyn leżących po stronie osób trzecich przy pomocy których możliwe jest funkcjonowanie Serwisu,
e) skutków nieprawidłowego wykorzystania Serwisu,
f) skutków naruszenia przez Użytkownika/Restaurację postanowień umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu,
g) skutków wykorzystania pobranych przez Użytkownika/Restaurację z sieci Internet informacji oraz oprogramowania ani za ich treść, jeżeli nie pochodzą one od Usługodawcy,
h) skutków udostępnienia przez Użytkownika/Restaurację jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu usług oferowanych przez Serwis,
i) skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Serwisu przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika/Restaurację albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Użytkownika/Restaurację przed dostępem takich osób,
j) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika/Restaurację z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa,
k) Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika/Restauracji. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, nie są objęte gwarancją co do ich wartości, rzetelności, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności,
l) Usługodawca nie odpowiada za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

§ 10.
Dane i ich ochrona

1. Dane Użytkownika/Restauracji wprowadzane do Serwisu stanowią własność Użytkownika/Restauracji.
2. Wszelkie dane Użytkownika/Restauracji gromadzone i przetwarzane są przez Usługodawcę w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem funkcjonowania Serwisu.
3. Użytkownik/Restauracja udziela Usługodawcy nieodpłatnej, wyłącznej i bezterminowej licencji na korzystanie z utworów jego autorstwa powstałych w trakcie i w związku z korzystaniem z Serwisu lub utworów jego autorstwa albo autorstwa osób trzecich, udostępnionych przez Użytkownika/Restaurację w ramach korzystania z Serwisu, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalania jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; m. in. na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, na CD, VCD, CD ROM; bez ograniczeń co do ilości i formatu oraz niezależnie od systemu i standardu,
b. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, zapisu komputerowego) w dowolnej formie,
c. nadawania w nieograniczonej częstotliwości, w całości lub we fragmentach, przy pomocy transmisji dźwiękowych i telewizyjnych, fal radiowych, lasera, mikrofal lub podobnych metod technicznych,
d. nadawania za pośrednictwem systemu przewodowego i bezprzewodowego,
e. reemitowania, tj. równoczesnego i integralnego nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną,
f. najmu lub użyczania we wszelkich możliwych formach nośników fizycznych i wirtualnych,
g. publicznego wykonania, odtwarzania i udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności w Internecie, w sieciach komórkowych),
h. wykorzystania w połączeniach telefonicznych, w tym w przekazach tekstowych i graficznych (np. SMS, WAP, MMS) oraz audiowizualnych,
i. wprowadzania do obrotu w kraju i za granicą, bez ograniczeń co do ilości nakładu egzemplarzy i jego formatu,
j. opracowania, w szczególności do skracania, dzielenia, łączenia w całości lub w części z innymi Utworami,
k. prawa do używania, korzystania i rozporządzania Utworami lub fragmentami Utworów dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych Usługodawcy lub osób trzecich jak również do ich wykorzystania w innych utworach,
l. komercyjnego wykorzystania Utworów poprzez produkcję i dystrybucję wszelkiego rodzaju towarów związanych z Utworami, jak również poprzez promocję wszelkiego rodzaju towarów i usług przy użyciu przerobionych, opracowanych lub oryginalnych Utworów lub fragmentów Utworów,
4. Użytkownik/Restauracja wyraża nadto zgodę na korzystanie z logotypów/swojego wizerunku utrwalonego na fotografiach udostępnionych Usługodawcy w ramach korzystania z Serwisu na polach eksploatacji wymienionych w ustępie powyższym.
5. Użytkownik/Restauracja oświadcza, iż dostarczone przez niego Utwory są dziełem oryginalnym i że Użytkownikowi/Restauracji przysługują do nich autorskie prawa majątkowe w pełnym zakresie, ponadto oświadcza że Utwory nie są w jakikolwiek sposób ograniczone na rzecz osób trzecich, a Użytkownik/Restauracja nabył prawa do nich zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami. Użytkownik/Restauracja oświadcza, że prawa autorskie do Utworów nie będą naruszać praw osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich, w tym praw zależnych.
6. Użytkownik/Restauracja wyraża nadto zgodę na wykonywanie i zezwalanie innym na wykonywanie autorskich praw zależnych w odniesieniu do Utworów.
7. Użytkownikowi/Restauracji nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu udzielenia powyższej licencji, zgody na korzystanie z jego wizerunku oraz z tytułu korzystania z Utworów na poszczególnych polach eksploatacji.
8. Usługodawca jest uprawniony do udzielania dalszych zgód i licencji (sublicencji) osobom trzecim w zakresie określonym w ust. ust. 3-7.
9. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych Użytkownika/Restauracji i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.
10. Na ochronę, o której mówi ust. 9 składają się w szczególności:
a) System kontroli dostępu do danych – tylko Użytkownik/Restauracja ma dostęp do swoich danych, po weryfikacji jego adresu e-mail,
b) Usługodawca i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika/Restauracji, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług,
c) System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń – wszelkie wprowadzone przez Użytkownika/Restaurację dane będą przechowywane w taki sposób, aby zminimalizować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu,
d) Usługodawca nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Użytkownika/Restaurację,
e) Użytkownik/Restauracja ma prawo wglądu do swoich danych, modyfikowania ich Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkownika/Restauracji osobom nieuprawnionym.

§ 11.
Reklamacje

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w opinie/Profile Restauracji dodane przez Użytkownika/Restaurację w celu usunięcia awarii lub błędów działania Serwisu.
2. Reklamacje Użytkowników/Restauracji związane z działaniem Serwisu są przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy pod adresem mailowym: reklamacje@malyobiad.pl lub za pomocą listu poleconego przesyłanego na adres siedziby Usługodawcy.
3. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika/Restauracji umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane umożliwiające identyfikację:
a) osoby składającej reklamację, jako Użytkownik/Restauracja,
b) adres e-mail przekazany podczas korzystania z usług w Serwisie,
c) opisanie problemu, którego reklamacja dotyczy,
d) okoliczności uzasadniające reklamację,
e) ewentualne żądanie Użytkownika/Restauracji związane ze złożoną reklamację.
4. Zgłoszenie reklamacji zostanie rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę. Zgłoszenie takie może również pozostać bez rozpatrzenia jeśli wynika ono z braku zapoznania się z niniejszym Regulaminem lub przepisów prawa lub jest ono sformułowane w sposób który uniemożliwia zidentyfikowanie problemu.
5. O decyzji Usługodawcy Użytkownik/Restauracja zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

§ 12.
Ochrona danych identyfikacyjnych Użytkownika/Restauracji

1. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych identyfikacyjnych Użytkowników/Restauracje w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług w ramach Serwisu i prawidłową realizację Umowy, w tym w szczególności wysyłanie na adres email wskazany przez Użytkownika/Restaurację wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu.
2. Użytkownik/Restauracja uprawniony jest do wglądu w swoje dane identyfikacyjne, ma także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usług w ramach Serwisu, a Użytkownik/Restauracja zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonywania swoich zobowiązań na rzecz Użytkowników/Restauracji w związku z realizacją jego żądania w przedmiocie zaprzestania przetwarzania jego danych identyfikacyjnych.
3. Użytkownik/Restauracja podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych identyfikacyjnych Użytkownika/Restauracji wprowadzonych do Serwisu.

§ 13.
Polityka prywatności

1. W ramach świadczenia Usług oferowanych przez Serwis i realizacji Umowy Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do korzystania z Serwisu lub realizacji Umowy (w tym m.in. liczbę odwiedzających Serwis, strony odwiedzane przez Użytkowników, czas trwania wizyty, geolokalizację użytkownika w oparciu o nieidentyfikujący (zanonimizowany) adres IP.), niebędących jednak danymi osobowymi.
2. Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika/Restauracji lub innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu oraz umożliwienia korzystania z jego narzędzi, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika/Restauracji umożliwia dostęp do narzędzi oferowanych przez Serwis, tj. jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi. Każda osoba odwiedzająca Serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika/Restauracji bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.
3. Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o podmiotach odwiedzających Serwis wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:
a) wymagają tego przepisy prawa,
b) w celu świadczenia Usługi lub realizacji Umowy uzyska stosowną zgodę Użytkownika/Restauracji.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących dotyczących Użytkowników/Restauracji w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym Usługodawcy.

§ 14.
Okres obowiązywania

1. Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu zawierana jest na czas równy posiadaniu przez Usługodawcę adresu e-mail w bazie danych Serwisu . Umowa ulega rozwiązaniu na skutek:
a) śmierci Użytkownika,
b) usunięcia adresu e-mail Użytkownika/Restauracji z bazy Serwisu,
c) wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb działalności Serwisu.
2. Usługodawca uprawniony będzie do usunięcia danych Użytkownika/Restauracji w Serwisie i rozwiązania Umowy w przypadku, gdy:
a) Użytkownik/Restauracja istotnie naruszy postanowienia niniejszego regulaminu,
b) Użytkownik/Restauracja będzie korzystał z Serwisu niezgodnie z jej przeznaczeniem lub określonymi parametrami,
c) Użytkownik/Restauracja będzie działał na szkodę Usługodawcy lub innych użytkowników sieci Internet,
3. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie drugą stronę umowy do zaprzestania naruszeń wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni na zaniechanie tych naruszeń.

§ 15.
Ochrona danych osobowych

1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Użytkowników/Restauracji w zakresie podanym podczas rejestracji w Serwisie, w zakresie wymaganym dla prawidłowego świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.
2. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika/Restaurację z usług Serwisu (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik/Restauracja,
b) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług Serwisu,
c) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika/Restaurację z usług Serwisu.
3. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika/Restaurację z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika/Restauracji w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika/Restauracji.
4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), udostępnianych przez Użytkowników/Restauracje w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Usługodawca, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Udostępnienie przez Użytkownika/Restaurację swoich danych w celu korzystania z usług Serwisu jest dobrowolne. Użytkownik/Restauracja ma prawo w każdym czasie do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
6. Użytkownik/Restauracja może też udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych Usługodawcy.
7. Ponadto, Użytkownik/Restauracja może udzielić zgody na wykorzystanie jego adresu elektronicznego do celów komercyjnych, w szczególności na otrzymywanie niezamówionych informacji handlowych za pośrednictwem Internetu.

§ 16.
Postanowienia przejściowe i końcowe

1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631).
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie Serwisu. O zmianach Usługodawca poinformuje Użytkownika/Restaurację drogą elektroniczną na kontaktowy adres poczty elektronicznej.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.07.2016 r.


  Regulamin i polityka prywatności (Wersja do wydruku)